Saturday, August 26, 2023

חשפניות במדינות אחרות

באילו מדינות חל איסור לעסוק בחשפנות ובאילו לא
בכל מדינות העולם המוסלמיות כאשר טורקיה היא היוצאת דופן חל איסור מוחלט לעסוק במקצועות הקשורים בתעשיית המין והנגזרות שלהם. הסנקציות שהחברה הדתית שמרנית במדינות מוסלמיות אלו מטילה על כל מי שעוסקת באחד ממקצועות תעשיית המין כבדות ביותר שיכולות ל
לפרטים